Bronnen:

Advocaten bij het Hof van Friesland, chronologische en alfabetische naamlijst van 1577 tot 1849;

Album Promotorum Academiae Franequerensis;

Album Studiosorum Academiae Franequerensis;

Album Studiosorum Academiae Groninganae;

Bakker, R.J., Het nageslacht van Wilhelmus Meinardi en Frouktje Sappema, Groningen, 1962;

Barendregt, H.J., Genealogie van het geslacht De Neef - De Neeff, Rotterdam, 1979;
Bevolkingsregisters;

Biografisch woordenboek van protestantsche geleerden in Nederland;

Burgerlijke Stand;

Cannegieter H.G., Francois Bekius, de duivel-dominee uit de Friesche Wouden, Santpoort, 1941;

CBG Dossiers Avercamp;

CBG Dossier Buttinga;

CBG Persoonskaarten en -lijsten;

Coehoorn, Jan Piet, Hoe het in één familie kan verkeren, Drachten, 2000, 2de uitgave Leeuwarden, 2004;

Doop-, Trouw- en Begraafboeken;

Ebeling, R.A. "Winterwerp", Driemaandelijkse Bladen 1977, 92-93;

Ebeling, R.A., "Nogmaals Winterwerp", Driemaandelijkse Bladen 1978, 28;
Engeler, M., Beikes familieboek, Bunschoten, 1996;

Familieberichten;

Familiegeschiedenis Kalverboer-Zestiene;

Frysk Kertiersteateboek;

Gegevens van nichten en neven Sterringa, nichten en neven Winterwerp, meisjes Havinga, neven en nichten De Neef, Alex F. Kalverboer, Philippus Breuker, Harm Selling, Richard van Schaik, Jan Fré Boven, Gjalt Popma, Günter Tholen, Geert Kamphuis, Ernst Huisman, Dick Kuil, Willem Annema, J. Boelo Waalkens, Andrew Holt, Gosse Spiekhout, Wim Wanders, Hessel de Walle, Jan Morée, Tom van Schie, Jaap Tjadens, Frans van Gorkum, Theo van der Horst, Ida Siemons, Wiebren de Jong, Linda Praamsma, Yntze van der Honing, Nynke H. van den Hooven-van der Zee, Harry Tijssen, Crista Wolgen, Hans Homan Free, Chris van Aalst, Reinder Tolsma, Beja Peijpers, Jorma Huijts, Dirk Zeilmaker, Olga van Deijk, Jan Clavaux, Egbert Lantinga, Marten van der Meer, familie Van den Ende, Peter J Simoons, Peter Eering, Egge Knol, Mildred de Kok, Rita Biemans-Mostert, Catherine van Hattum, Jos Buisman, Ginny Ledegang Mucciaccio, Georgina van Adrichem-Gijselhart, Hélène Peetrs-Houtman, Ineke van Koolwijk, Ben Wunderink, Sebastiaan Kerkvliet, medespeurders van de Yahoo-genealogiegroepen en anderen waarvoor mijn hartelijke dank;

Genealogische bundels en jaarboeken;

Genealogische internetsites;

Geslacht-Register van de Heer SAMUEL DE ZEE Zal. van sijn Vaders sijde, gesprote Familie van LE MAIRE, Stichter van 't Hofje op de Koepoortsgraft tot Leijden, gemaakt den 1ste Jannuarij 1730, aangetekend den 20e Augustus 1755;

Kloosterhuis, H., "Genealogie Pesman (Thesinge)", Gens Nostra 1977;

Koopmans, Melle Oenesz, "Het nageslacht van Carst Douwes uit Oudega (Sm.) , ca. 1600 - ca. 1850", Genealogysk Jierboek 2007, 98-166;

Kruimel, H.L., "Het Fries-Groningse geslacht Van Buttingha en zijn verwanten", in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 23 (1969), 98-113;

Krull, Anneliese, Simonswoldmer Dorfchronik und Familienstammbäume [OSB Simonswolde], Simonswolde, 1998;

Kwartierstaat van Frans Angevaare;

Kwartierstaat Schellevis-Visser;

Kwartierstaat van Harm Selling;

Kwartierstaat van Andrys Stienstra;

"Lakeman", Ons Voorgeslacht 1975, 326-27;

"Lakeman", Ons Voorgeslacht 1976, 148;

Lange, Wilhelm, Die Familien der Kirchengemeinde Bingum 1760-1900 [OSB Bingum], Aurich 1994;

Lange, Wilhelm, Die Familien der Kirchengemeinde Nüttermoor 1663-1900 [OSB Nüttermoor], Aurich, 1991;

Leutscher, H., Genealogie Leutscher: Geschiedenis van een oorspronkelijk Zwitserse familie, Haren, 1985;

Naamaanneming 1811;

Naamlijst der predikanten sedert de Hervorming tot nu toe, in de Hervormde Gemeenten van Friesland;

Nederlands Repertorium van Familienamen ("Volkstelling 1947");

Nieuw biografisch woordenboek van Nederland;

Notariële archieven;

Oorlogsgravenstichting, slachtofferregister online en gedenkboeken;

"Over de Huninga's van Oostwold", Nieuwsblad van het Noorden 13 februari 1937;

Poel, Th. van der, Genealogie Van der Hulst, Hillegom, 1985;

Poorter- of burgerboeken;

Quotisatiekohieren van 1749 in Friesland;

Roemeling, drs. O.D.J., "Oldambtster geslachten I, II", De Nederlandsche Leeuw 97 (1980), 1-28, 213-59;

Schuyf, Judith, Nederlanders in Neuengamme, Zaltbommel, 2005;

Siemens, B.W., Toelichting bij de Historische Atlas van de Provincie Groningen, Groningen, 1962;

Smidt-Oberdieck, Johannes und Erica, Das Steinhaus zu Bunderhee, seine Wechselbeziehungen zu Ukeborg, Drakemund und Fürstenjagdhaus, Aurich, 1970;

Snijder, Cornelis R.H., "Het scherprechtersgeslacht Snijder / Schnieder te Kampen (1687-1791)", Gens Nostra 51 (1996), 317-48;

Snijder, Cornelis R.H., "Philipp van Gorcum (Gercken), een aanstelling als beul te Zutphen, 1658-1670", Zutphen, tijdschrift voor de historie van Zutphen en omgeving 16 (1997), 25-35;

Snijder, Cornelis R.H., "Gercken (Van Gorcum), eine Neheimer Scharfrichtersfamilie in den Niederlanden", An Möhne, Röhr und Ruhr 11 (1998), 25-37 [= Heimatblätter des Heimatbundes Neheim-Hüsten e.V. 1998, Heft 11, 25-37].

Speciekohieren;

Volkstelling 1714 Franeker;

Volkstelling 1744 Friesland;

Walle, Hessel de, Friezen uit vroeger eeuwen. Opschriften uit Friesland, 1280-1811, Franeker, 2007; aanvullingen online;

Zandberg, Klaas, "Dirk van Gorcum, spraakmakend scherprechter", Leovardia 4 (2001), 10-14.

Zwart, H., "Langdurige twist om erfenis", Genealogysk Jierboek 1992, 103-13.

 

Home