Home
Tableau

Stamreeks Hommema

 

Generatie I

 
1.1  Lolcke Ulbes 
Geboren ca. 1624, huurde de latere Hommema State in Dronrijp, overleden 30 juni 1692. 
Hij trouwde met Bauck Lolckes, geboren ca. 1626, overleden 23 mei 1681, begraven Dronrijp (grafsteen), dochter van Lolcke Hessels en Dieuwer Dircks.
Kinderen:        1655         Lolke Lolkes Hommema  [2.1]
1657         Ulbe Lolkes  [2.2]
1659         Geertje Lolkes  [2.3]
1660         Gooick Lolkes  [2.4]
 

Generatie II

 
2.1  Lolke Lolkes Hommema 
Gedoopt Hitzum 16 maart 1655, kocht Hommema State in Dronrijp, nam daarna familienaam Hommema aan, overleden 8 februari 1724, begraven Dronrijp (grafsteen). 
Hij trouwde ca. 1682 met Sjoukjen Hessels.
Kinderen:        1685         Hessel Lolkes Hommema  [3.1]
1688         Bauck Lolkes Hommema  [3.2]
 
2.2  Ulbe Lolkes 
Geboren ca. 1657, overleden 1671. 
 
2.3  Geertje Lolkes 
Gedoopt Dronrijp 13 maart 1659. 
 
2.4  Gooick Lolkes 
Gedoopt Dronrijp 14 oktober 1660. 
 

Generatie III

 
3.1  Hessel Lolkes Hommema 
Gedoopt Dronrijp 21 juni 1685, eigenerfde boer. 
Hij trouwde Stiens 8 juli 1708 met Tjetje Baukes (Tjitske) Unia, gedoopt Stiens 27 november 1687, dochter van Bauke Baukes Unia en Antje Arjens Fopma.
Kinderen:        1709         Lolke Hessels Hommema  [4.1]
1711         Bauke Hessels Hommema  [4.2]
1713         Lieuwe Hessels Hommema  [4.3]
1716         Antje Hessels Hommema  [4.4]
1718         Sjouckjen Hessels Hommema  [4.5]
1722         Arjen Hessels Hommema  [4.6]
1723         Ulbo Hessels Hommema  [4.7]
1727         Sjouke Hessels Hommema  [4.8]
 
3.2  Bauck Lolkes Hommema 
Gedoopt Dronrijp 23 september 1688. 
Zij trouwde Leeuwarden (Westerkerk) 28 juni 1711 met Claas Jilles Hulshuis, compagnieschrijver, secretaris Grietenij Westdongeradeel. 
 

Generatie IV

 
4.1  Lolke Hessels Hommema 
Gedoopt Stiens 1 september 1709, ontvanger Finkum, rechter, overleden 8 augustus 1753, begraven Finkum (grafsteen). 
Hij trouwde met Akke Lolkes Fopma, geboren Berlikum ca. 1707, overleden 20 februari 1758, begraven Finkum (grafsteen), dochter van Lolke Folkerts Fopma en Baukje Ages Poelstra.
Kinderen:        1733         Hessel Lolkes Hommema  [5.1]
1735         Baukjen Lolkes Hommema  [5.2]
1741         Lolke Lolkes Hommema  [5.3]
 
4.2  Bauke Hessels Hommema 
Gedoopt Stiens 6 september 1711. 
 
4.3  Lieuwe Hessels Hommema 
Gedoopt Dronrijp 15 oktober 1713. 
 
4.4  Antje Hessels Hommema 
Gedoopt Dronrijp 7 februari 1716, overleden Sexbierum 1751. 
Zij trouwde Sexbierum 27 november 1735 met Seerp Pieters Anema
 
4.5  Sjouckjen Hessels Hommema 
Gedoopt Dronrijp 7 augustus 1718. 
 
4.6  Arjen Hessels Hommema 
Gedoopt Dronrijp 24 mei 1722. 
 
4.7  Ulbo Hessels Hommema 
Gedoopt Stiens 12 september 1723. 
 
4.8  Sjouke Hessels Hommema 
Gedoopt Stiens 14 september 1727. 
 

Generatie V

 
5.1  Hessel Lolkes Hommema 
Gedoopt Dronrijp 29 maart 1733, landbouwer, ontvanger Finkum, overleden Finkum 14 mei 1792. 
Hij trouwde (1) Finkum 24 mei 1761 met Cuniera Hanecroot, gedoopt Finkum (door haar vader) 26 juni 1744, overleden Finkum (in kraambed) 6 mei 1765, begraven Finkum (grafsteen), dochter van Gerardus Hanecroot en Aaltje Feijkes.
Kinderen:        1762         Lolke Hessels Hommema  [6.1]
1765         Gerardus Hessels Hommema  [6.2]
 
Hij trouwde (2) Finkum 10 november 1771 met Lijsbeth Roelofs Roelofs, geboren Hijum, gedoopt Finkum 19 mei 1748, (broer Arjen Roelofs Roelofs 1754-1828 wiskundige, mechanicus, astronoom, nam in 1811 familienaam Roelofs aan), overleden Hijum 23 mei 1828, dochter van Roelof Pieters en Neeltje Alberts.
Kinderen:        1772         Roelof Hessels Hommema  [6.3]
1773         Akke Hessels Hommema  [6.4]
1776         Neeltie Hessels Hommema  [6.5]
1777         Baukjen Hessels Hommema  [6.6]
1778         Tjitske Hessels Hommema  [6.7]
1781         Roelof Hessels Hommema  [6.8]
1782         Cuniera Hessels (Knierke) Hommema  [6.9]
1783         Rinske Hessels Hommema  [6.10]
1788         Roelofje Hessels Hommema  [6.11]
1791         Roelof Hessels Hommema  [6.12]
 
5.2  Baukjen Lolkes Hommema 
Gedoopt Dronrijp 24 april 1735. 
 
5.3  Lolke Lolkes Hommema 
Gedoopt Finkum 12 november 1741, eigenerfde boer, rechter, patriot, volksvertegenwoordiger 1795, overleden Stiens 31 mei 1815. 
Hij trouwde Vrouwenparochie 7 december 1766 met Dirkje Arjens IJsselstein, gedoopt Vrouwenparochie 12 november 1745, overleden Stiens 5 mei 1815, dochter van Arjen Leenderts IJsselstein en Antje Jans Dokter. 
 

Generatie VI

 
6.1  Lolke Hessels Hommema 
Gedoopt Finkum 10 oktober 1762, overleden Stiens 25 augustus 1812. 
Hij trouwde Finkum 24 april 1791 met Antje Pieters Bakker, geboren Hallum ca. 1759, overleden Finkum 6 juni 1846, dochter van Pieter Cornelis Bakker en Trijntje Rinzes. 
 
6.2  Gerardus Hessels Hommema 
Geboren Finkum 11 april 1765, gedoopt aldaar 26 mei 1765, chirurgijn, heelmeester, vroedmeester. 
Hij trouwde Finkum 22 april 1792 met Lysbet Lieuwes, van Finkum. 
 
6.3  Roelof Hessels Hommema 
Geboren Finkum 28 september 1772, gedoopt aldaar 11 oktober 1772, overleden vr 1781. 
 
6.4  Akke Hessels Hommema 
Geboren Finkum 27 oktober 1773, gedoopt aldaar 21 november 1773, overleden 13 januari 1810. 
Zij trouwde Finkum 14 mei 1796 met Pieter Tjerks Roorda, geboren Finkum ca. 1775, landbouwer, overleden Kimswerd 24 juli 1827, zoon van Tjerk Pieters Roorda en Martentje Gaeles. Later trouwde hij met Roelofje Hessels Hommema (zie 6.11). 
 
6.5  Neeltie Hessels Hommema 
Geboren Finkum 25 januari 1776, gedoopt aldaar 21 april 1776, overleden 7 oktober 1810. 
Zij trouwde Marrum 20 juni 1802 met Schelte Jans Wagenaar, gedoopt Marrum 15 februari 1772, trekschipper, koopman, overleden Harlingen 15 juli 1826, zoon van Jan Scheltes en Gertje Hendriks. Later trouwde hij met Aaltje Minnes Postma. 
 
6.6  Baukjen Hessels Hommema 
Geboren Finkum 26 februari 1777, gedoopt aldaar 16 maart 1777, overleden Harlingen 4 oktober 1848. 
Zij trouwde Stiens 17 mei 1798 met Gaele Broers Bouma, geboren ca. 1775, van Finkum, overleden Tietjerksteradeel 29 april 1829, zoon van Broer Gaeles Bouma en Tettje Pieters Roorda. 
 
6.7  Tjitske Hessels Hommema 
Geboren Finkum 28 augustus 1778, gedoopt aldaar 22 september 1778, overleden Stiens 24 september 1846. 
Zij trouwde Hallum (Doopsgezinde kerk; ondertrouw Finkum) 28 september 1800 met Pieter Jans Brolsma, geboren Hallum ca. 1771, (doopsgezind), postbode, overleden Cornjum 24 augustus 1837, zoon van Jan Jans Brolsma en Aafke Pieters Roorda. 
 
6.8  Roelof Hessels Hommema 
Geboren Finkum 17 januari 1781, gedoopt aldaar 18 februari 1781, overleden vr 1791. 
 
6.9  Cuniera Hessels (Knierke) Hommema 
Geboren Finkum 2 december 1782, gedoopt aldaar 12 januari 1783, overleden Barradeel 9 juli 1829. 
Zij trouwde Hijum 20 november 1803 met Jan Tjerks Roorda, geboren ca. 1780, overleden Harlingen 28 augustus 1836, zoon van Tjerk Pieters Roorda en Martentje Gaeles. 
 
6.10  Rinske Hessels Hommema 
Geboren Finkum 5 december 1783, gedoopt aldaar 4 januari 1784, overleden Sint Annaparochie 21 april 1838. 
Zij trouwde Finkum 22 mei 1803 met Jan Jans Brolsma, geboren Hallum ca. 1779, (doopsgezind), overleden Sint Annaparochie 16 augustus 1841, zoon van Jan Jans Brolsma en Aafke Pieters Roorda. 
 
6.11  Roelofje Hessels Hommema 
Geboren Finkum 14 mei 1788, gedoopt aldaar 1 juni 1788, boerin (trouwde met weduwnaar van haar oudste zuster), overleden Harlingen 11 juli 1843. 
Zij trouwde (1) Finkum 23 december 1810 met Pieter Tjerks Roorda, geboren Finkum ca. 1775, landbouwer, overleden Kimswerd 24 juli 1827, zoon van Tjerk Pieters Roorda en Martentje Gaeles. Hij was weduwnaar van Akke Hessels Hommema (zie 6.4). 
Zij trouwde (2) Barradeel 26 mei 1832 met Pieter Herkes Poelstra, geboren Wons 29 december 1787, gedoopt aldaar 18 januari 1788, boer, overleden Wijnaldum 9 februari 1875, zoon van Herke Sjoerds Poelstra en Hittje Pieters. Hij was weduwnaar van Jantje Thomas Poelstra. 
 
6.12  Roelof Hessels Hommema 
Geboren Finkum 24 februari 1791, gedoopt aldaar 27 maart 1791, timmerman, mechanicus, boer, grutter, astronoom, telescoopbouwer (telescoop in Fries Museum, Leeuwarden), overleden Sint Annaparochie 15 januari 1854. 
Hij trouwde Leeuwarderadeel (mairie Stiens) 4 april 1816 met Trijntje Willems Wassenaar, geboren Finkum 31 december 1790, gedoopt aldaar 13 februari 1791, overleden Sint Annaparochie 2 januari 1864, dochter van Willem Gerrits Wassenaar en Grietje Klazes Wassenaar.
Kinderen:        1816         Grietje Roelofs Hommema  [7.1]
1817         Arjen Roelofs Hommema  [7.2]
1820         Lijsbert Roelofs Hommema  [7.3]
1822         Willem Roelofs Hommema  [7.4]
1824         Maartje Roelofs Hommema  [7.5]
1827         Aartje Roelofs Hommema  [7.6]
1828         Willem Roelofs Hommema  [7.7]
 

Generatie VII

 
7.1  Grietje Roelofs Hommema 
Geboren Berlikum 25 juli 1816, overleden Sint Annaparochie 9 juli 1884. 
Zij trouwde Het Bildt 7 juli 1842 met Dirk Wassenbergh, geboren Schingen 22 november 1817, winkelier, overleden Sint Annaparochie 9 maart 1886, zoon van Arnoldus Wassenbergh en Johanna Krafft. 
 
7.2  Arjen Roelofs Hommema 
Geboren Berlikum 25 december 1817, (vernoemd naar oud-oom Arjen Roelofs Roelofs 1754-1828); bakker, landbouwer, instrumentmaker, olieslager, kerkvoogd, overleden Sint Annaparochie 9 november 1900. 
Hij trouwde Het Bildt 28 juli 1842 met Agnetha Maria Nicolai, geboren Sint Annaparochie 18 februari 1820, (vernoemd naar grootmoeder Agnetha Maria Noordhoff-Schierbeek 1774-1812), overleden aldaar 19 augustus 1893, dochter van Taeke Nicolai en Petronella Maria Noordhoff.
Kinderen:        1843         Roelof Hommema  [8.1]
1845         Petronella Maria Hommema  [8.2]
1847         Trijntje Hommema  [8.3]
1850         Taeke Hommema  [8.4]
1852         Maartje Hommema  [8.5]
1853         Atze Hommema  [8.6]
1860         Levenloze zoon Hommema  [8.7]
 
7.3  Lijsbert Roelofs Hommema 
Geboren Berlikum 11 januari 1820, overleden Sint Annaparochie 1 maart 1893. 
Zij trouwde Het Bildt 11 juni 1846 met Cornelis Klazes Post, geboren Sint Jacobiparochie 13 juni 1824, klerk, overleden Sint Annaparochie 1 maart 1905, zoon van Klaas Klazes Post en Wytske Martens van der Molen. 
 
7.4  Willem Roelofs Hommema 
Geboren Berlikum 26 januari 1822, overleden aldaar 28 februari 1823. 
 
7.5  Maartje Roelofs Hommema 
Geboren Berlikum 8 januari 1824, overleden Sint Annaparochie 19 december 1846. 
 
7.6  Aartje Roelofs Hommema 
Geboren Sint Annaparochie 7 januari 1827, overleden Delfzijl 9 februari 1919, begraven Dronrijp. 
Zij trouwde Het Bildt 16 mei 1853 met Jan Klazes Prakken, geboren Beetsterzwaag 23 januari 1824, molenaar, gemeente-ontvanger, overleden Dronrijp 10 februari 1874, begraven aldaar, zoon van Klaas Jannesz Prakken en Romkjen Melles Koopmans. 
 
7.7  Willem Roelofs Hommema 
Geboren Sint Annaparochie 6 augustus 1828, overleden aldaar 28 november 1828. 
 

Generatie VIII

 
8.1  Roelof Hommema 
Geboren Sint Annaparochie 22 augustus 1843, hoofdonderwijzer, olieslager, gemeente-ontvanger, overleden Leeuwarden 26 augustus 1915. 
Hij trouwde (1) Het Bildt 25 juni 1868 met Sjoukje Hoitsma, geboren Vrouwenparochie 29 oktober 1839, overleden aldaar 11 juli 1892, dochter van Arjen Johannes' Hoitsma en Trijntje Feikes Dokter.
Kinderen:        1869         Agnetha Maria Hommema  [9.1]
1872         Arjen Hommema  [9.2]
 
Hij trouwde (2) Het Bildt 18 januari 1894 met Janke Miedema, geboren Sint Annaparochie 6 januari 1850, (schoonzuster), overleden Leeuwarden 8 mei 1918, dochter van Syds Dirks Miedema en Sytske Goffes Jensma. Zij was weduwe van Sjouke Arjens Hoitsma. 
 
8.2  Petronella Maria Hommema 
Geboren Sint Annaparochie 7 mei 1845, overleden Leeuwarden 2 september 1916, begraven Stiens. 
Zij trouwde Het Bildt 11 mei 1876 met Sybe Sevenster, geboren Stiens 26 december 1840, landbouwer, overleden aldaar 22 februari 1886, begraven aldaar, zoon van Sybe Sybes Sevenster en Grietje Lieuwes Boersma. 
 
8.3  Trijntje Hommema 
Geboren Sint Annaparochie 3 juni 1847, overleden Leeuwarden 29 december 1918. 
Zij trouwde Het Bildt 2 mei 1876 met Goffe Miedema, geboren Sint Annaparochie 3 juni 1845, koopman, overleden aldaar 21 november 1876, zoon van Syds Dirks Miedema en Sytske Goffes Jensma. 
 
8.4  Taeke Hommema 
Geboren Sint Annaparochie 14 maart 1850, smid, werkman, emigreerde na 1877 met vrouw en kinderen naar de U.S.A., overleden Pecatonica IL, U.S.A. (adv. Leeuwarder Courant) vr 1 mei 1939. 
Hij trouwde Het Bildt 22 augustus 1872 met Aafje Wagenaar, geboren Sint Jacobiparochie 11 augustus 1851, overleden Burlington WI, U.S.A. 1924, dochter van Hendrik Sydses Wagenaar en Sytske Jans Halma. 
 
8.5  Maartje Hommema 
Geboren Sint Annaparochie 10 januari 1852, overleden Leeuwarden 12 oktober 1939, begraven Lekkum. 
Zij trouwde Het Bildt 3 oktober 1878 met Willem Eskes, geboren Kollum 30 juli 1841, landgebruiker en olieslager, overleden aldaar 27 augustus 1897, zoon van Hendrikus Eskes en Roelofke Tjepkema. 
 
8.6  Atze Hommema 
Geboren Sint Annaparochie 6 december 1853, olieslager, fabrikant bliksemafleiders, overleden Amsterdam 28 november 1929. 
Hij trouwde Het Bildt 3 augustus 1882 met Freerkje Glastra van Loon, geboren Stiens 26 augustus 1862, overleden Amsterdam 5 april 1934, dochter van Jan Glastra van Loon en Amarens Wassenaar. 
 
8.7  Levenloze zoon Hommema 
Geboren Sint Annaparochie 5 oktober 1860. 
 

Generatie IX

 
9.1  Agnetha Maria Hommema 
Geboren Siegerswoude 23 oktober 1869, overleden Utrecht 19 december 1916. 
Zij trouwde Het Bildt 4 april 1901 met Tjesse Sterringa, geboren Leeuwarden 17 augustus 1876, hoofdonderwijzer, dichter, inspecteur onderwijs, neerlandicus, overleden Ermelo 30 mei 1949, zoon van Gerben Tjesses Sterringa en Jantje Acker. Later trouwde hij met Henriette Hermine Elbertine van Raven.
Kinderen:        1904         Gerben Sterringa  
1909         Roelof Sterringa  
 
9.2  Arjen Hommema 
Geboren Sloten (Frl) 15 november 1872, oliefabrikant, overleden Leeuwarden 20 mei 1940, begraven Lekkum. 
Hij trouwde Tietjerksteradeel 17 november 1900 met Antje Klazes Miedema, geboren Oudkerk 7 april 1876, overleden Lekkum 31 mei 1930, begraven aldaar, dochter van Klaas Sytzes Miedema en Aagje Pieters Rauwerda.