Home
Tableau

Kwartierstaat Sterringa - Kalverboer

 

Generatie I

 
1  Geert Sterringa
Geboren Firdgum (schoolhuis) 30 december 1876, onderwijzer, verzetsman, naamgever G. Sterringastraat Groningen, ereburger Groningen, overleden Buchenwald concentratiekamp, Duitsland 19 januari 1944.
Hij trouwde Groningen 25 april 1907 met Anna Martha Gonda Winterwerp, geboren Groningen (Oosterstraat) 14 december 1877, naaister, overleden Groningen 1 september 1927, dochter van Hendrik Winterwerp en Dedje Waalkens.
 

Generatie II

 
2  Hermanus Sterringa; geboren Leeuwarden 18 december 1842, hoofdonderwijzer, verzekeringsagent, overleden Groningen 6 januari 1923.
Hij trouwde Tietjerksteradeel 4 juni 1868 met
3  Maria Kalverboer; geboren Bergum 6 september 1840, handwerkonderwijzeres, overleden Groningen 7 september 1916.

  

Generatie III

 
4  Tjesse Hermanus' Sterringa; geboren Gorredijk 14 juli 1817, hoofdonderwijzer, dichter, overleden Dokkum (Hogepol 2) 5 oktober 1893.
Hij trouwde Leeuwarden 25 juni 1840 met
5  Ietje Geerts (Ytje) Folkertsma; geboren Leeuwarden 19 september 1814, kinderschoolhoudster, overleden Groningen 1 juni 1895.

  
6  Fedde Alles Kalverboer; geboren Drachten 21 juli 1813, horlogemaker, goud- en zilversmid (merk FK198), overleden Bergum 6 februari 1902.
Hij trouwde Tietjerksteradeel 17 juni 1837 met
7  Riemkje Sybrens Zestiene; geboren Beetsterzwaag 4 januari 1814, overleden Bergum 10 augustus 1882.

  

Generatie IV

 
8  Hermanus Tjesses Sterringa; geboren Gorredijk 6 januari 1796, gedoopt aldaar 31 januari 1796, (doopnaam Harmannus), meester-schilder, glazenier, boekhandelaar, overleden Dokkum (Hogepol 2) 19 februari 1874.
Hij trouwde Opsterland 24 april 1817 met
9  Elske Gerbens Stiemstra; geboren Kuikhorne 14 maart 1795, gedoopt Veenwouden 10 mei 1795, overleden Gorredijk 2 februari 1871.

  
10  Geert Hendriks Folkertsma; geboren Leeuwarden 25 december 1790, gedoopt Leeuwarden (Grote of Jacobijnerkerk) 12 januari 1791, (hoofd)onderwijzer, organist, vernieuwer rekenonderwijs, overleden Leeuwarden 11 oktober 1859.
Hij trouwde Oosthem 20 mei 1810 met
11  Joukje Koerts Wiegers; geboren Leeuwarden 28 oktober 1792, gedoopt Leeuwarden (Westerkerk) 16 november 1792, overleden Leeuwarden 9 maart 1868.

  
12  Alle Feddes Kalverboer; geboren Noorderdrachten 1784, slachter, nam in 1811 familienaam Kalverboer (van moeder) aan, overleden Drachten 13 november 1814, begraven Drachten (Zuiderkerkhof, in Duursma-grafstede).
Hij trouwde Drachten 27 april 1806 met
13  Marieke Kornelis Duursma; geboren Noorderdrachten 31 maart 1787, gedoopt Drachten 29 april 1787, winkelierster, overleden aldaar 29 augustus 1859.

Zij trouwde (2) Smallingerland 5 februari 1820 met Jouke Gjalts van Rijzen, geboren Drachten (Acte van Kennelijkheid 1820) 10 mei 1787, landarbeider, sluiswachter, overleden Drachten 6 maart 1843, zoon van Gjalt Gerkes van Riesen en Lutske Joukes.
  
14  Sybren Rienks Zestiene; geboren Warga 1766, gedoopt Beetsterzwaag (op belijdenis) 12 november 1809, timmerman-aannemer, bouwde o.a. huis Lyndenstein in Beetsterzwaag, nam 1811 familienaam Zestiene aan, overleden Beetsterzwaag 11 februari 1828.
Hij trouwde Boornbergum 18 december 1803 met
15  Grietje Kornelis Rinsema; geboren Beets 2 maart 1784, gedoopt aldaar 21 maart 1784, overleden Beetsterzwaag 4 november 1845.

  

Generatie V

 
16  Tjesse Feddriks Sterringa; geboren Gorredijk 18 februari 1763, gedoopt aldaar 6 maart 1763, meester-schilder, glazenier, behield in 1811 familienaam Sterringa, overleden aldaar 17 december 1840.
Hij trouwde Gorredijk 9 februari 1783 met
17  Sytske Hellendoorn; geboren Gorredijk rond 1754, gedoopt Gorredijk (op belijdenis) 15 februari 1784, in doopboek staat geboortedatum 9 augustus 1755, overleden Gorredijk 27 maart 1828.

  
18  Gerben Douwes Stiemstra; gedoopt Anjum 4 april 1756, (geboren op De Stiem ?), kastelein herberg 'De Roode Leeuw' Gorredijk, nam in 1811 familienaam Stiemstra aan (broers namen Stiemstra, Stiemsma en Douma aan), overleden Gorredijk 3 januari 1821.
Hij trouwde Veenwouden 28 maart 1785 met
19  Maaike Gerrits Dillema; geboren Veenwouden 26 februari 1759, gedoopt aldaar 25 maart 1759, kasteleinse, overleden Gorredijk 29 januari 1840.

  
20  Hendrik Folkerts Folkertsma; geboren Rottevalle 18 maart 1766, gedoopt aldaar 27 april 1766, meester-bakker Bij de Put, Leeuwarden, overleden Leeuwarden 11 mei 1835.
Hij trouwde Leeuwarden (Grote of Jacobijnerkerk) 25 juni 1788 met
21  Peterke Geerts van Gorkum; gedoopt Leeuwarden (Grote of Jacobijnerkerk) 23 november 1768, overleden Leeuwarden 4 april 1844.

  
22  Koert Jans Wiegers; gedoopt Winschoten 21 november 1734, meester-zadelmaker, Zaailand Leeuwarden, overleden Leeuwarden 7 februari 1823.
Hij trouwde (1) Leeuwarden (Westerkerk) 29 mei 1757 met Grietje Hofman(s), begraven Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof) 10 november 1783.
Hij trouwde (2) Leeuwarden (Grote of Jacobijnerkerk) 15 november 1786 met
23  Rinske van der Sluis; geboren rond 1754, begraven Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof) 3 april 1807.

  
24  Fedde Wietzes Kalverboer; geboren Zuiderdrachten 1743, slachter, koopman, nam in 1811 familienaam Kalverboer (van vrouw) aan; (broers namen Slager en Visser aan), overleden Zuiderdrachten (huis C 156 aan de vaart boven de sluis) 25 juni 1833.
Hij trouwde Gorredijk 25 februari 1775 met
25  Roelofke Jans Kalverboer; geboren Gorredijk 1748, overleden 1808.

  
26  Kornelis Diemers Duursma; geboren Noorderdrachten rond 1752, huisman, nam in 1811 familienaam Duursma (van vrouw) aan, overleden Drachten 30 augustus 1817.
Hij trouwde Drachten 2 maart 1777 met
27  Rinske Derks Duursma; gedoopt Zuiderdrachten 7 januari 1751, overleden Drachten 13 november 1819.

  
28  Rienk Watses Zestiene; geboren Nes, Uteringeradeel rond 1728, dg, boer Birstum, Grouw, Warga, nam in 1811 familienaam Zestien aan, hoogbejaarde schaatser, overleden Warga 17 januari 1825.
Hij trouwde Oldeboorn 20 juni 1756 met
29  Riemkje Sybrens; geboren Nes, Uteringeradeel rond 1730, overleden vr 1811.

  
30  Kornelis Rinses Rinsema; geboren Beets 17 maart 1744, gedoopt aldaar 22 maart 1744, huisman, nam 1811 familienaam Rinsema aan; (broers namen Koopmans, Van der Wal, Idzinga en Beetsma aan), overleden Ureterp 28 november 1823.
Hij trouwde Beets 29 juli 1770 met
31  Attje Tjeerds; geboren Terwispel april 1749, gedoopt Lippenhuizen, Terwispel en Hemrik 15 mei 1749, overleden Boornbergum 22 augustus 1796.

  

Generatie VI

 
32  Feddrik Tjesses Sterringa; gedoopt Harlingen (Grote kerk) 22 juli 1731, meester-glazenier, verver, begraven Gorredijk 2 juni 1801.
Hij trouwde (1) Gorredijk 15 mei 1757 met Wytske Hiddes Halbertsma, geboren Gorredijk 1 maart 1732, begraven aldaar 4 september 1760, dochter van Hidde Sipkes Halbertsma en Romelia Jacobs (Romkje) Sinnema.
Hij trouwde (2) Vrouwenparochie 10 januari 1762 met
33  Geertje Jacobs Hoitsma; geboren Franeker 9 oktober 1730, gedoopt aldaar 31 oktober 1730, begraven Gorredijk 12 februari 1805.

  
34  Lucas Hellendoorn; 1749 'een switser, zuinig gestelt', begraven Gorredijk 31 mei 1753.
Hij trouwde (waar?) (wanneer?) met
35  Maria Roelofs; vroedvrouw, begraven Gorredijk 20 januari 1795.

  
36  Douwe Melis; gedoopt Anjum 29 november 1705, boer, 1749 'een gemeen borger, heeft de boerkerij met sijn broeder Ids Melis te samen'.
Hij trouwde (1) Anjum 24 september 1730 met Janke Jacobs, overleden vr 1742.
Hij trouwde (2) Anjum 7 januari 1742 met
37  Trijntje Gerbens; gedoopt Anjum 7 februari 1723.

  
38  Gerrit Fransen Dilleman; gedoopt Leeuwarden 2 november 1729, boer Veenwouden.
Hij trouwde Hardegarijp 23 april 1758 met
39  Minke Hinnes; van Hardegarijp.

  
40  Folkert Liebes Folkertsma; geboren Noorderdrachten.
Hij trouwde Rottevalle 27 januari 1754 met
41  Wietske Hendriks de Graaf; geboren Noorderdrachten rond 1730, overleden Oudega 9 juli 1814.

  
42  Geert Christiaans van Gorkum; gedoopt Leeuwarden 26 maart 1734, timmerman, opziener over des lands gebouwen, overleden aldaar 9 november 1824.
Hij trouwde (1) Leeuwarden (Galileerkerk) 4 december 1757 met Lutske Eeltjes Wiersma, geboren Terhorne, overleden vr 1768.
Hij trouwde (2) Leeuwarden (Westerkerk) 31 juli 1768 met
43  Ytje Hendriks Postmus; begraven Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof) 8 november 1791.

  
44  Jan Coerts Wiegers
Hij trouwde (ondertrouw Winschoten 2 oktober 1729) met
45  Jantien Brants; geboren Norden, Oostfriesland, Duitsland.

Zij trouwde (1) met Hindrick Jans, overleden vr 1729.
  
48  Wytze Kornelis; gedoopt Drachten (door ds Martinus Duursma) 23 november 1707, arbeider.
Hij trouwde (waar?) rond 1740 met
49  Bontje Jaspers; gedoopt Drachten (door ds Martinus Duursma) 29 april 1714, 1732 van Langezwaag.

Zij trouwde (1) Langezwaag 11 december 1732 met Harmen Martinus, 1732 van Joure, overleden vr 1740.
  
50  Jan Alles Kalverboer; gedoopt Boornbergum- Kortehemmen 1 december 1709, koopman, liet met zijn broer Johannes op de Molenwal in Gorredijk het huis 'De Twee Gebroeders' bouwen, overleden Gorredijk 1768.
Hij trouwde (1) rond 1740 met Bontje Alberts, overleden vr 1747.
Hij trouwde (2) rond 1747 met
51  Geeske Baukes; geboren Gorredijk 18 augustus 1726, betaalde in 1769 haar kinderen 4800 car.gls uit, overleden aldaar 19 november 1792, begraven Kortehemmen (kerk) 26 november 1792.

Zij trouwde (2) Gorredijk 22 januari 1769 met Hendrik Jans.
  
52  Diemer Jans; gedoopt Oudega, Nijega en Opeinde 23 augustus 1711, boer Noorderdrachten.
Hij trouwde Drachten 27 oktober 1748 met
53  Maria Kornelis; geboren Noorderdrachten.

  
54  Derk Martinus' Duursma; gedoopt Drachten (door zijn vader) 11 januari 1723, vervener.
Hij trouwde Drachten 26 mei 1748 met
55  Joukje Rinses; geboren Zuiderdrachten rond 1724, overleden Drachten ('leit alhier begraven met haar 2 zoonen en 3 dogters aan haar regter zijde') 19 juli 1763.

  
56  Watse Rienks; van Oldeboorn.
Hij trouwde Oldeboorn 14 juli 1726 met
57  Jitske Sybrens; van De Knipe.

  
58  Sybren Aukes; geboren rond 1705, pachter plaats 17 in Nes (Uteringeradeel).
Hij trouwde Oldeboorn 20 november 1726 met
59  Wytske Sibbeles; geboren Birstum rond 1705.

  
60  Rinse Melles; gedoopt Bergum 30 augustus 1711, huisman, boer Oudega, Beets, overleden rond 1805.
Hij trouwde (2) Beets 5 juli 1761 met Willemke Eises, van Ureterp.
Hij trouwde (1) Oudega 26 februari 1741 met
61  Joukje Cornelis; overleden Beets (in kraambed) november 1760.

  
62  Tjeerd Hendriks; boer Terwispel, huisman Beets, overleden na 1773.
Hij trouwde Terwispel 30 juni 1748 met
63  Janke Feddes; gedoopt Beets 2 februari 1730, overleden na 1773.

  

Generatie VII

 
64  Tjesse Feddriks Sterringa; geboren Kollum 1690, a.k.a. Tiessonius Fredericus Starringa, meester-bakker, molenopzichter, begraven Gorredijk (kerk) 10 november 1757.
Hij trouwde (1) Franeker 13 april 1710 met Dytske Epkes, geboren Franeker, overleden 1711.
Hij trouwde (2) Franeker 9 augustus 1711 met Maijke Symens Toonstra, overleden Franeker 8 maart 1729, dochter van Symen Toonstra. Zij was weduwe van Jacobus Schouwen.
Hij trouwde (3) Harlingen (Grote kerk) 6 augustus 1730 met
65  Trijntje Sytzes Wynia; gedoopt Harlingen (Grote kerk) 4 december 1698, begraven Gorredijk (kerk) 14 mei 1771.

  
66  Jacobus Jans Hoitsma; gedoopt Makkum 3 februari 1689, meester-chirurgijn op Koudal, Franeker, overleden Franeker 6 juli 1737.
Hij trouwde Makkum 26 december 1714 met
67  Trijntje Sjoerds Bierma; van Makkum, overleden na 1752.

  
68  Hermannus Hellendoorn; van Makkinga, meester-chirurgijn, begraven Gorredijk 1744.
Hij trouwde (ondertrouw Steenwijk 10 december 1699) met
69  Hermina Lucas Hazenhart; geboren Steenwijk rond 1678, begraven Gorredijk 19 juni 1753.

  
72  Melis Douwes
Hij trouwde met
73  Elske NN

  
74  Gerben Gosses
Hij trouwde Morra-Lioessens 6 april 1721 met
75  Aukje Theunis

  
76  Frans Melles Dilleman; soldaat regiment Oranje-Friesland, soldaat lijfregiment Prins Willem IV van Oranje-Nassau.
Hij trouwde (2) Hardegarijp 2 juli 1730 met Tietske Alberts, van Hardegarijp.
Hij trouwde (1) Leeuwarden (Grote of Jacobijnerkerk) 27 februari 1724 met
77  Elske Gerrits; van Leeuwarden, overleden vr 1730.

  
78  Hinne Beins; geboren Hardegarijp rond 1700, boer Hardegarijp.
Hij trouwde Hardegarijp 8 juni 1727 met
79  Rinske Klases; geboren Hardegarijp.

  
80  Lippe Folkerts; gedoopt Dokkum 21 juli 1669.
Hij trouwde met een onbekende vrouw
81  NN

  
82  Hendrik Hendriks de Graaf; schipper (vemeld in Speciekohier Smallingerland jaren 1758 en 1759).
Hij trouwde met
83  Antje Ypes

  
84  Christiaan Dirks van Gorcum; gedoopt Groningen (Grote Kerk) 2 januari 1702, scherprechter Leeuwarden 1726-1755, begraven Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof) 23 februari 1755.
Hij trouwde Leeuwarden (Galileerkerk) 27 januari 1724 met
85  Petronella Geerts; begraven Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof) 11 april 1782.

  
86  Hendrik Postmus
Hij trouwde met een onbekende vrouw
87  NN

  
88  Coert Jans Wijchers; overleden vr 1718.
Hij trouwde Winschoten 1701 met
89  Sophia Fickes

Zij trouwde (2) Winschoten 20 maart 1718 met Gerrit Geerts, geboren Noordbroek.
  
96  Kornelis Alberts; geboren Rottevalle, gedoopt Drachten (op belijdenis, door ds Jacobus Duursma) 8 maart 1695.
Hij trouwde Oudega 19 mei 1689 met
97  Antje Feddes; geboren Rottevalle.

  
98  Jasper Alles; geboren Drachten.
Hij trouwde (1) Drachten 7 mei 1699 met Trijntje Hoekes.
Hij trouwde (2) (ondertrouw Oudega 15 oktober 1712) met
99  Trijntje Wopkes; geboren Oudega.

  
100  Alle Jans Kalverboer; van Smalle Ee, koopman, woonde in Lippenhuizen, overleden Gorredijk 1733.
Hij trouwde Boornbergum 18 maart 1708 met
101  Trijntje Johannes; van Smalle Ee, in 1733 'niet al te wel bij haar verstand zijnde'.

  
102  Bauke Girbes
Hij trouwde Gorredijk 5 februari 1713 met
103  Roelke Douyes

  
104  Jan Diemers; geboren Drachten.
Hij trouwde Drachten 12 februari 1682 met
105  Saak Oedtses; gedoopt Drachten (op belijdenis) 29 februari 1688.

  
108  Martinus Jacobus' Duursma; gedoopt Drachten (door zijn vader) 14 juli 1678, predikant Drachten, schrijver van onorthodoxe theologische werken, overleden Drachten 20 juli 1740.
Hij trouwde Drachten 9 mei 1717 met
109  Trijntje Feddes

  
116  Auke Sybrens; pachter plaats 75 en 77 in Oldeboorn.
Hij trouwde Boornbergum 1695 met
117  Eelkje Rimmerts

  
120  Melle Sytses; geboren Oudega 1676, huisman, mede-eigenaar Oudega stem 5, overleden aldaar 19 maart 1759, begraven aldaar 22 maart 1759.
Hij trouwde Oostermeer 5 december 1706 met
121  Hylck Lyckles; geboren rond 1680, overleden Oudega 12 februari 1757.

  
122  Cornelis Jacobs
Hij trouwde met
123  Romkje Wobbes

  
124  Hendrik Hendriks
Hij trouwde (ondertrouw Oudega 17 oktober 1697) met
125  Aat Pieters

  
126  Fedde Jaspers; gedoopt Boornbergum 23 november 1698, huisman Beets.
Hij trouwde Beetsterzwaag mei 1726 met
127  Grietje Jans

  

Generatie VIII

 
128  Feddrik Atses Sterringa; geboren rond 1645, schipper en koopman, meester-kleermaker te Oenkerk, overleden 6 maart 1717, begraven Lekkum (kerk) 17 maart 1717.
Hij trouwde rond 1684 met
129  Maijke Tjisses Tiesema; geboren rond 1654, overleden 25 november 1729, begraven Lekkum (kerk).

  
130  Sytze Doedes Wynia; meester-bakker Voorstraat Harlingen.
Hij trouwde Harlingen (Grote kerk) 5 juni 1687 met
131  Janke Dirks Bierma; gedoopt Harlingen (Grote kerk) 21 oktober 1666.

  
132  Jan Jacobs Hoijtsma; meester-chirurgijn Makkum.
Hij trouwde Dongjum 30 april 1682 met
133  Popckjen Hendricus Wieringa; gedoopt Makkum 27 september 1663.

  
134  Sjoerd Dirks Bierma; gedoopt Harlingen (Grote kerk) 2 augustus 1668.
Hij trouwde met
135  Maijke NN

  
138  Lucas Hazenhart; geboren Steenwijk, chirurgijn, 1675 wonende te Steenwijkerwold.
Hij trouwde (1) Steenwijk 6 mei 1670 met Hillighjen Tijmens Wijnols, geboren Steenwijk, overleden vr 1675.
Hij trouwde (2) Steenwijk 7 februari 1675 met
139  Geertruida de Quade; geboren Deventer, jongedochter van Deventer, woonde 1675 Steenwijkerwold.

  
156  Bein Hinnes; geboren rond 1668, boer Bergumerveen.
Hij trouwde (2) Oostmeer 27 april 1726 met Antje Tjeerds, geboren rond 1691.
Hij trouwde (1) met
157  Minke Gaukes; geboren rond 1668, overleden vr 1726.

  
160  Folkert Lippes; van Groningen, soldaat.
Hij trouwde Dokkum 5 mei 1667 met
161  Aaltje Ritskes; van Dokkum.

  
168  Jan Dirksz ('Dirk') van Gorcum; gedoopt Zutphen 1 juli 1659, scherprechter Groningen, Leeuwarden, begraven Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof) 17 april 1726.
Hij trouwde (1) Groningen rond 1682 met Anna Margaretha Schneider, geboren Schttorf, Neder-Saksen, Duitsland rond 1658, overleden vr 1696, dochter van Hans Jrgen Schneider en Anna Margaretha Brcker(s).
Hij trouwde (2) Coevorden 23 september 1696 met
169  Maria Augustinus; gedoopt Groningen (Noorderkerk) 18 januari 1667, begraven Leeuwarden (Oldehoofsterkerkhof) 14 maart 1728.

  
176  Jan Wijchers
Hij trouwde met een onbekende vrouw
177  NN

  
178  Ficko NN
Hij trouwde met een onbekende vrouw
179  NN

  
202  Jannes Harmens; van Gorredijk, overleden 1707.
Hij trouwde (2) Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude 3 februari 1689 met Syts Jelles, van Langezwaag, overleden na 1707.
Hij trouwde (1) Langezwaag, Kortezwaag, Luxwoude 29 augustus 1680 met
203  Aduw Sjoerds; van Terwispel, overleden vr 1689.

  
216  Jacobus Duirardus' Duursma; geboren Groningen, predikant Drachten, overleden Drachten juni 1706.
Hij trouwde Drachten 20 juni 1675 met
217  Machteld Derks Avercamp; gedoopt Leeuwarden 3 mei 1646.

  
240  Sytse Foockes; gedoopt Opeinde (volwassendoop) 5 maart 1672, huisman Opeinde,gebruiker Nijega stem 12, boer Oudega stem 5, diaken, overleden Opeinde vr 11 oktober 1718.
Hij trouwde (1) Oudega 27 januari 1655 met Roeltyen Andrys, overleden vr 1674.
Hij trouwde (2) Opeinde 1 februari 1674 met
241  Gepke Melles; gedoopt Opeinde (op belijdenis) 27 mei 1674, overleden Opeinde rond 1722.

  
242  Lyckle Joukes; geboren rond 1650, boer, kerkvoogd Suameer.
Hij trouwde met
243  Trijntje Rinses

  
252  Jasper Feddes; geboren Boornbergum 1670, boer Boornbergum en Kortehemmen, overleden 1749.
Hij trouwde Boornbergum 22 maart 1696 met
253  Janke Teijes; gedoopt Boornbergum 17 januari 1677, overleden Kortehemmen 15 februari 1738.

  

Generatie IX

 
256  Atse Jelles Sterringa; bakker en molenaar te Wytgaard, overleden vr 3 september 1657.
Hij trouwde met
257  Geertje Pieters; overleden na 3 september 1657.

  
260  Doede Baukes; geboren IJlst, meester-bakker.
Hij trouwde (2) Harlingen 25 april 1666 met Ariaantje Pieters, geboren Harlingen.
Hij trouwde (1) Harlingen (Grote kerk) 25 januari 1657 met
261  Trijntie Sytzes; geboren Harlingen, overleden vr 1666.

  
262  Dirk Sjoerds Bierma
Hij trouwde Harlingen 14 augustus 1664 met
263  Aaltje Reins

  
264  Jacobus Hoijtsma
Hij trouwde met
265  Trintie NN

  
266  Henricus Francisci Wieringa; gedoopt Oosterend 22 april 1627.
Hij trouwde Oosterend 8 maart 1657 met
267  Siouck Jenties Tieertsma; van Witmarsum.

  
268  Dirk Sjoerds Bierma (zie 262
 
269  Aaltje Reins (zie 263
 
312  Hinne Douwes
Hij trouwde (2) met Froukje Jelles.
Hij trouwde (1) met
313  Aukje Beins; geboren Bergumerveen.

  
336  Philipp van Gorcum / Gercken; geboren Neheim, Noordrijn-Westfalen, Duitsland rond 1630, scherprechter Zutphen, Deventer, Groningen, overleden Groningen 13 juni 1688.
Hij had (2) een relatie met Catharina Willems, dochter van Willem Jacobs. Later trouwde zij met Coenraad Snijder.
Hij trouwde (3) (ondertrouw Groningen 14 juni 1673) met Epke Ipens Klingius, geboren Westerlee, overleden na 1688, dochter van Ippo Eppens en Elske Klingius.
Hij trouwde (1) Zutphen 30 januari 1657 met
337  Elsken Mller; geboren rond 1617, overleden Groningen vr 1673.

Zij trouwde (1) met Diderich (Derk) Schneider / Snijder, scherprechter Zutphen 1649-1655, overleden Zutphen 1656.
  
338  Hans Augusts
Hij trouwde met
339  Freeckje Hans

  
406  Sjoerds NN
Hij trouwde met een onbekende vrouw
407  NN

  
432  Duirardus Duirsma; geboren Groningen.
Hij trouwde met een onbekende vrouw
433  NN

  
434  Theodorus (Derk) Avercamp; geboren Zutphen rond 1620, 1643 advocaat Hof van Friesland, overleden vr 1654, begraven Leeuwarden (Galileerkerk).
Hij trouwde Leeuwarden 3 juli 1644 met
435  Sara Martens Potter; gedoopt Leeuwarden 30 september 1623, overleden vr 21 oktober 1656.

Zij trouwde (2) (ondertrouw Leeuwarden 11 november 1654) met Joannes van Buttinga / Buittinge, student Franeker 1648, vaandrig infanterie, overleden vr 1667, zoon van Jacobus van Buttinga en Elisabeth van Rhala. Later trouwde hij met Mechtildis van Loo en later trouwde hij met Susanna Margaretha van Ackema.
  
480  Foocke Carstes; boer Oudega, stem 5.
Hij trouwde vr 10 juli 1628 met
481  Eelck Hendriks; deed belijdenis Opeinde 10 augustus 1661, woonde in Oudega, overleden vr 1670.

  
482  Melle Carstes; boer Oudega, stem 5.
Hij trouwde vr 10 juli 1628 met
483  Trijn Walters; overleden vr 1688.

  
504  Fedde Jaspers; boer en ouderling Boornbergum, overleden Boornbergum 1702.
Hij trouwde (1) met Jouck Bookes, overleden vr 1669.
Hij trouwde (2) Boornbergum 3 januari 1669 met
505  Trijntje Andries; overleden Boornbergum 1711.

  
506  Teye Oeges; geboren Boornbergum, boer Boornbergum, overleden vr 1685.
Hij trouwde Boornbergum 4 juni 1676 met
507  Ebel Sjoerds; overleden Boornbergum 1684.

  

Generatie X

 
512  Jelle Atses Sterringa; geboren Beetgum rond 1587, a.k.a Julius Atzonis Sterringa, predikant Molkwerum, Oenkerk, overleden 3 augustus 1657, begraven Oenkerk (kerk, grafsteen).
Hij trouwde (1) Franeker 15 juli 1607 met Aelcke Jacobs, overleden vr 1610.
Hij trouwde (2) rond 1610 met
513  Ibeltje Heins; geboren rond 1589, overleden 1666, begraven Oenkerk (kerk, grafsteen).

  
524  Sjoerd Bierma
Hij trouwde met een onbekende vrouw
525  NN

  
532  Franciscus Wiringa
Hij trouwde rond 1617 met een onbekende vrouw
533  NN

  
534  Jentie Tieertsma
Hij trouwde met een onbekende vrouw
535  NN

  
672  Hans Gercken; scherprechter Neheim, Noordrijn-Westfalen, Duitsland, overleden Neheim, Noordrijn-Westfalen, Duitsland 1646.
Hij trouwde met een onbekende vrouw
673  NN; overleden vr 1683.

  
864  Jacob Duirs
Hij trouwde (ondertrouw Groningen 9 juni 1621) met
865  Mense Tesens

  
868  Hendrik Franciscus' Avercamp; geboren Zutphen rond 1585, arts (neef van schilder Hendrik Avercamp), begraven Kampen (Bovenkerk) 2 oktober 1647.
Hij trouwde Zutphen 12 april 1615 met
869  Magteld Hendriks Wentholt; geboren Zutphen rond 1590, begraven Kampen (Bovenkerk) 20 augustus 1645.

  
870  Martinus Jans Potter; geboren Leeuwarden rond 1590.
Hij trouwde met
871  Tyetie Jurjen Hendriks; geboren Leeuwarden.

  
960  Carst Douwes; woont in Oudega, overleden vr mei 1652.
Hij trouwde rond 1590 met
961  Syts Oedses; overleden vr mei 1652.

  
962  Hendrik Dirks; geboren Noorderdrachten rond 1572, boer Boornbergum, Kortehemmen, Zuiderdrachten, overleden Zuiderdrachten na 1663.
Hij trouwde Drachten rond 1598 met
963  Rixt Roelofs; geboren Beets rond 1575.

  
964  Carst Douwes (zie 960
 
965  Syts Oedses (zie 961
 
966  Walter Ubles; geboren Duurswoude, boer, overleden rond 1653.
Hij trouwde (1) met Im Sjoerds.
Hij trouwde (2) Duurswoude rond 1600 met
967  Jeltje Louwerens; geboren Duurswoude, overleden na 1632.

  
1008  Jasper Feddes; geboren Beets, boer Boornbergum, overleden vr 1655.
Hij trouwde met
1009  Iebel Jans; overleden na 1656.

Zij trouwde (2) met Fokke Roeloffs.
  
1012  Oege Teijes; boer Boornbergum, overleden rond 1655.
Hij trouwde met
1013  Auck Aetses

Zij trouwde (2) met Hylcke Feyckes.
  
1014  Sjoerd Feyckes; koopt in 1665 Feycke Feyckes sate (bij 't Meer) van zijn moeder, overleden vr 1676.
Hij trouwde met
1015  Jantsje Jans; overleden na 1675.

  

Generatie XI

 
1024  Atse (Jelles?) Sterringa; geboren rond 1560, 1590 predikant Deinum.
Hij had een relatie met een onbekende vrouw.
 
1736  Franciscus Hendriks Avercamp; geboren Kampen (?) rond 1559, predikant Ee, Engwierum, Jellum, Oldeholtpade, overleden 1 februari 1637, begraven Oldeholtpade (kerk).
Hij trouwde 1585 met
1737  Dorothea Jacobs van Buttinga; geboren Steenwijk 1559, overleden september 1643, begraven Oldeholtpade (kerk).

  
1738  Hendrik Alberts Wentholt; geboren Zutphen rond 1565.
Hij trouwde met
1739  Christine Everts Hoberdinck

  
1740  Jan Harmens; geboren vr 1565, ijzerhandelaar, overleden na 1624.
Hij trouwde Leeuwarden (?) rond 1585 met
1741  Auckje Martens; geboren vr 1565, overleden na 1624.

  
1742  Jurjen Hendriks; houthandelaar, burgemeester, overleden na 1628.
Hij trouwde 1590 met
1743  Sara Jans

  
1926  Roelof Kornelis; geboren Boornbergum rond 1548, boer, volmacht Landdag, overleden Beets vr 1591.
Hij trouwde rond 1572 met
1927  Eelck Tjallings; geboren Zuiderdrachten rond 1550, overleden Beets vr 1591.

  
1932  Uble Walters; overleden vr 1624.
Hij trouwde met
1933  Teth NN

  
2016  Fedde Jaspers; 1590 genoemd in notarieel archief wegens erfenis van zijn moeder, 1603 erfgenaam van zijn oom Syrck Jorrits, overleden Boornbergum vr 1634.
Hij trouwde (ondertrouw Opsterland (Gerecht) 22 maart 1610) met
2017  Iebel Feyties; overleden Boornbergum vr 1622.

  
2024  Teye Oeges; boer Boornbergum, overleden vr 1655.
Hij trouwde rond 1608 met
2025  Auck Feyties

  
2028  Feycke Feyckes; boer Boornbergum, overleden vr 1666.
Hij trouwde met
2029  Auck Syerts Jelckema; overleden Boornbergum na 1675.

  

Generatie XII

 
3472  Hendrik (Everts ?) Avercamp; (grootvader van schilder Hendrik Avercamp 1585-1634).
Hij trouwde met een onbekende vrouw
3473  NN

  
3474  Jacob Buttinga; broodweger, keurmeester, overleden Steenwijk 1575.
Hij trouwde met
3475  Johanna Martens; overleden Leeuwarden 1581.

Zij trouwde (2) 1575 met Johan Wybrens / Wybes, geboren Noordwolde (Weststellingwerf), hellebardier Leeuwarden van Zijne Genade [= stadhouder Willem Lodewijk van Nassau = s Heit], overleden Leeuwarden juli 1586.
  
3476  Albert Hinrichs Wentholt; geboren rond 1512, 1557 burger Zutphen, brouwer, overleden vr 1581.
Hij trouwde met
3477  Anna Engel ter Hege

  
3854  Tjalling Reinthies; geboren Zuiderdrachten rond 1525, boer, dorpsrechter, overleden Kortehemmen na 1590.
Hij trouwde rond 1544 met
3855  NN Douwes; geboren Nijega rond 1522, overleden Kortehemmen vr 1591.

  
4032  Jasper Feddes
Hij trouwde rond 1578 met
4033  Rins Jorits; overleden Beets vr 1590.

  
4034  Feytie Wybes; overleden Terwispel vr 1622.
Hij trouwde met
4035  Ancke NN; overleden Terwispel vr 1622.

  
4050  Feytie Wybes (zie 4034
 
4051  Ancke NN (zie 4035
 
4058  Syert Sjoerds Jelckema; geboren rond 1573, boer en dorpsrechter Beets, 1654 testator, overleden Beets rond 1654.
Hij trouwde met
4059  Jantje Freerks; overleden Beets vr 1654.

  

Generatie XIII

 
6950  Marten NN; overleden vr 1548.
Hij trouwde met
6951  Alijdt Claes; geboren Steenwijk 1520, overleden aldaar 1581.

Zij trouwde (2) 1548 met Johan Tabingh, geboren 1501, overleden vr 1567.
  
6952  Hinrich Wentholt; geboren Stadtlohn, Noordrijn-Westfalen, Duitsland vr 1498.
Hij trouwde met een onbekende vrouw
6953  NN

  
7708  Rinthie Oeges; geboren Zuiderdrachten rond 1490, boer, 1528 kerkvoogd Sancte Peetersparochie Zuiderdrachten, overleden aldaar rond 1543.
Hij trouwde Drachten 1515 met
7709  Eelckje NN; geboren Zuiderdrachten 1492.

  
8066  Jorit Douwes; overleden Terwispel na 1603.
Hij trouwde met een onbekende vrouw
8067  NN

  

Generatie XIV

 
13902  Claes Dircks; woonde 1533 Oosterstraat Steenwijk, overleden vr 1556.
Hij trouwde (2) met Ghese Wessels, overleden na 1556.
Hij trouwde (1) met
13903  Dorothea NN