Genealogy

STERRINGA

en besibbe famyljes

 

Dit is it genealogyske webstee fan Annemarth Sterringa, wolkom.

Skiednis
Nijsjirrigens nei de oarsprong fan de foarnammen fan ˙s pake en beppe Geert en Anna Martha Gonda Sterringa-Winterwerp is ˙trűn op in serieus stambeamundersyk.
Foar Winterwerp seach űnder bij de links.
Wat Sterringa oanbelanget, der blike twa famyljes Sterringa te wŕzen:

Ě         In ˙tstoarn famylje ˙t de 16de ieu, dŕr't in jongedochter Sterringa fan troude mei in feint ˙t ┬ldeskoat. Har bern neamden har Schotanus Ó Sterringa.

Ě         Atse Sterringa (berne ca. 1560) en syn frou, en har neiteam. De hjoeddeiske generaasje Sterringaĺs - sa'n tachtich lju op dit stuit - stammet troch de 19de-ieuskse skilder Hermanus Tjesses Sterringa en syn frou Elske Gerbens Stiemstra fan dit pear ˘f.

Sterringa famyljereuny
Nei't ik mei tank sij bydragen fan nichten en neven en oaren ein simmer 2000 de famylje yn kaart brocht hie, organisearre Lyckle Sterringa in famyljereuny op De Gordyk, dŕr't de famylje fan 1735 oant 1906 ta wenne hat. Doe't wij it Streekmuseum OpsterlÔn op De Gordyk besochten, wurde dizze famyljefoto makke.
Wij kamen fansels ek wer byinoar foar de iepening fan de eksposysje oer ˙s aller foarfaar "De Opsterlandse kunstschilder Hermanus Sterringa en zijn thuisdorp Gorredijk" (katalogus) op De Gordyk yn'e maitiid fan 2004.

**
Genealogy
Kalverboer tekst + yndeks , tablo + kaart , beam
de Neef(f) tekst + yndeks , tablo + kaart , grafysk mei tiidbalke , beam
Smit tekst + yndeks , tablo + kaart , beam
Sterringa grafysk mei tiidbalke + kaart , beam
Winterwerp tekst + yndeks , tablo + kaart , beam
Zestiene tekst + yndeks , tablo + kaart , beam
*
Kertiersteat
de Neef - Kuijper tekst + yndeks , tablo + kaart
    Safolle foarÔlden as mooglik fan ˙s skoanheit
de Neef - Sterringa tekst
    Seis generaasjes foarÔlden fan ˙s bern, mei links nei oare famyljes
van Slobbe - van der Horst tekst + yndeks , tablo + kaart
    Safolle foarÔlden as mooglik fan ˙s skoanmem
Smit - van Schaik tekst + yndeks , tablo + kaart
    Safolle foarÔlden as mooglik fan ˙s mem
Sterringa - Kalverboer tekst + yndeks , tablo + kaart  
    Safolle foarÔlden as mooglik fan ˙s pake Sterringa
Winterwerp - Waalkens tekst + yndeks , tablo + kaart  
    Safolle foarÔlden as mooglik fan ˙s beppe Sterringa-Winterwerp
*
Neiteam fan
Hermanus Tjesses Sterringa tekst + yndeks , tablo + kaart , beam
    Fjouwer generaasjes ˘fstammelingen fan ˙s heit syn betoerpake
Berend Hayen T÷njes Kruse tekst + yndeks , tablo + kaart , beam
   
Fjouwer generaasjes ˘fstammelingen fan ˙s mem har oerpake
Martje Berends (van der Veen) tekst + yndeks , tablo + kaart , beam , skema
    Fjouwer generaasjes ˘fstammelingen fan ˙s heit syn betoerbeppe / Ôldmem
Kaatje Beekman tekst + yndeks , tablo + kaart , beam
    Fjouwer generaasjes ˘fstammelingen fan ˙s mem har betoerbeppe
Frederik Everts tekst (Ingelsk) + yndeks , tablo + kaart , beam
    De Noarske ˘fstamming fan ˙s bern
Cornelis Siemons / Seijmensz tekst (Ingelsk) + yndeks , tablo + kaart , beam
    De Sweedske ˘fstamming fan ˙s bern
        (It Noarske en it Sweedske skaai keamen yn 1763 yn Amsterdam byinoar)
*
Stamrige
Acker tekst + yndeks , tablo + kaart
Ansems de Vries tekst + yndeks , tablo + kaart
Becherer tekst + yndeks , tablo + kaart
Boersma tekst + yndeks , tablo + kaart
Brunsting tekst + yndeks , tablo + kaart
Degelink tekst + yndeks , tablo + kaart
Gransbergen tekst + yndeks , tablo + kaart
Havinga tekst + yndeks , tablo + kaart
Helder tekst + yndeks , tablo + kaart
Herder tekst + yndeks , tablo + kaart
Hommema tekst + yndeks , tablo + kaart
van der Hulst tekst + yndeks , tablo + kaart
Okkes tekst + yndex , tablo + kaart
Pals tekst + yndeks , tablo + kaart
Schaafsma tekst + yndeks , tablo + kaart
Schoot tekst + yndeks , tablo + kaart
van Slobbe tekst + yndeks , tablo + kaart
Steltman tekst + yndeks , tablo + kaart
Vliegop tekst + yndeks , tablo + kaart
Wagenaar tekst + yndeks , tablo + kaart
van der Wilt tekst + yndeks , tablo + kaart


*
De tabloos en beammen binne makke mei Genealogica Grafica fan Tom de Neef
**

Links:

Barendregt, Genealogie De Neef - De Neeff

Boarne

FoarÔlden yn byld

FoarÔlden yn skrift

Genealogica Grafica

Sterringa bibliografy

Sterringa foarnammen

Sterringa Folkstelling 1947

Sterringa net yn grafyske stambeam

Winterwerp

Zestiene   

 

Sterringa famyljewapen, boarne: CBG kolleksje Steenkamp/Damstra

 

E-mail
Oanfollings en korreksjes binne wolkom
 

Ferzje: 17 maaie 2024